ตำแหน่ง   HRD & ADMIN Senior  
  จำนวน   - ตำแหน่ง  
  อัตราเงินเดือน   14,000 – 20,000 บาท  
 
 

 

 

ลักษณะงาน

 
      1.งานด้านพัฒนาบุคคล
- จัดทำเอกสารและประสานงานการจัดฝึกอบรมและกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
- เป็นพิธีกรหลักสูตรอบรม กิจกรรมสัมมนาและกิจกรรมภายในองค์กร
- เป็นวิทยากรในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- จัดทำเอกสารสรุปผลการฝึกอบรมส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
2. งานด้านพัฒนาองค์กร
เป็นผู้ช่วย HROD Manager ในการจัดทำ HROD Strategy ขององค์กรตามนโยบายของผู้บริหาร ดังนี้
2.1 Company's Core Value Building
2.2 Training & Development Road Map based on Competency
2.3 Work Process & System Management
2.4 Career Path & Successor Plan
2.5 KPIs & Perfomance Management System
 
 
 

 

 

คุณสมบัติ

 
      1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - โท ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ในด้านงานฝึกอบรมหรือการฝึกอบรม (Training) 0-2 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้งาน MS Office Word, Excel และ Power Point ได้ดี
5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้ (เดือนละ 3 ครั้ง - ค้างคืน)
6. สามารถทำงานล่วงเวลาได้เป็นครั้งคราว
7. สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่
8. มีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ